ఉ                                                                               నా                                        క్ష      శ్రీ