సృష్టికి శిల్పకారుడా – ఆదిసంభూతుడా

Title106. సుక్షేమ శుభకాల విశ్రాంతిదినమా విచారమెల్ల తీర్చు దైవాదివారమా

Lyrics

1.సుక్షేమ శుభకాల విశ్రాంతిదినమా విచారమెల్ల తీర్చు దైవాదివారమా

ఈనాడు మేము కూడి దేవాలయంబున

మా ప్రత్ర్యేక దేవా స్తుతిఁ గావింతు మెంతయు

2.నీ యందు సృష్టికర్త విశ్రామ మెుందెను నీ యందు యేసుక్రీస్తు

మృత్యు బంధమును త్రెంచుచు తాను లేచి చావున్ జయించెను

నీ యందు పావనాత్మ మాకియ్యఁ బడెను

3.భూవాసు లీ దినంబు సంతోషపడుచు సువార్త విని పాడి

మా యేసు స్తోత్రము పితృపుత్ర శుద్ధాత్మ త్రిత్వంబౌ దేవుని

 

 ఉత్సాహ ధ్వనితోడ నెంతో స్తుతింతురు