సుగుణాల సంపన్నుడా – స్తుతి గానాల వారసుడా

 

సుగుణాల సంపన్నుడా స్తుతి గానాల వారసుడా

జీవింతును నిత్యము నీ నీడలో

ఆస్వాదింతును నీ మాటల మకరందము

 

యేసయ్య నీతో జీవించగానే

నా బ్రతుకు బ్రతుకుగా మారేనులే

నాట్యమాడేను నా అంతరంగము

ఇది రక్షణానంద భాగ్యమే            ||సుగుణాల||

 

యేసయ్య నిన్ను వెన్నంటగానే

ఆజ్ఞల మార్గము కనిపించెనే

నీవు నన్ను నడిపించాగలవు

నేను నడవవలసిన త్రోవలో         ||సుగుణాల||

 

యేసయ్య నీ కృప తలంచగానే

నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే

నీవు నాకిచ్చే మహిమ ఎదుట

 

ఇవి ఎన్నతగినవి కావే               ||సుగుణాల||